Zakon o PKK

Zakon o PKK

Privredna komora Kosova, u skladu sa odredbama Zakona o Privrednoj komori Kosova br. 2004/7 je profesionalna neprofitna organizacija, nezavisno pravno lice i poslovna organizacija svih pravnih lica koja se bave privrednom delatnošÄ‡u i koja su osnovana na teritoriji Republike Kosovo, a koja žele da budu članovi Komore.

Više informacija o Zakonu o PKK-u, možete preuzeti na sledećem linku:

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2475

Publikuar më 10.01.2018