Upravni savet

Upravni savet

Upravni odbor Komore sastoji se od 17 članova. Predsednik Komore je istovremeno i član Upravnog saveta po položaju. 

Upravni savet Komore ima sledeće nadležnosti:
• Razmatra i odobrava nacrt materijala i odluka za Skupštinu Komore;
• Donosi odluke o realizaciji radnih programa i sprovoÄ‘enju drugih odluka Skupštine;
• Imenuje predstavnike Komore u institucijama u kojima Komora delegira svoje predstavnike prema posebnim odredbama;
• Predlaže Skupštini izbor-imenovanje unutrašnjeg revizora;
• Imenuje stalne i privremene komisije;
• Usvaja opšte akte Komore, koji nisu u suprotnosti sa nadležnostima Skupštine;
• Odlučuje o otvaranju ekonomskih predstavništava u svetu;
• Donosi odluke o drugim pitanjima u skladu sa Statutom Komore.

Publikuar më 29.12.2017