Arbitraža

Arbitraža

PROFIL ARBITRAŽE PRI PKK 
Stalni arbitražni tribunal ("SAT") je osnovan 2011. i predstavlja restrukturisanu instituciju, koja je evoluirala iz arbitražnog suda u Privrednoj komori Kosova ("PKK"). Zakonodavstvo na snazi, odnosno Zakon br. 2004/7, "o Privrednoj komori Kosova" izričito ovlašÄ‡uje PKK da pruža arbitražne usluge.
Trenutno, na listi stalnih arbitara koje nudi SAT ima 30 arbitara, uključujući arbitre sa renomeom u meÄ‘unarodnoj praksi. TakoÄ‘e, nedavnim sporazumom sa arbitražama u regionu, naša lista je proširena iskusnim arbitrima.
SAT nudi moderan prostor za ročišta slušanja i trenutno se razvija sistem upravljanja predmetima.
Do sada, SAT je rešio 7 (sedam) sporova, a svi su bili iz komercijalne oblasti. U ovim sporovima su imenovani arbitri sa stalne liste koju nudi SAT, kao i izvan nje. Strane u ovim sporovima uključene u arbitražu su domaća i strana pravna lica, kao i lica iz javnog kao i privatnog prava.
II. PRAVNA OSNOVA ZA OSNIVANJE SAT-a
Prema odredbama Zakona br. 2004/7 "o Privrednoj komori Kosova", PKK ima javno ovlašÄ‡enje da osnuje trajnu arbitražu, koja je nadležna za rešavanje nesporazuma sporova izmeÄ‘u članova PKK-a i izmeÄ‘u članova i drugih pravnih i fizičkih lica.
Takođe, institucionalna pravila arbitraže su izrađena u skladu sa odredbama Zakona br. 02/L-075 "o arbitraži".
III PRAVILA ARBITRAŽE
Važeća pravila, kojima su ukinuta prethodna pravila iz 1999, usvojena su 24. jula 2011. Ova pravila su izraÄ‘ena na osnovu opštepoznatih pravila institucionalnih i ad hoc arbitraža. Ova pravila postupka se automatski primenjuju ako se u arbitražnom sporazumu Kosovo navede kao mesto arbitraže, izuzev u slučajevima kada strane u sporazumu se pozovu na neka druga pravila ili pravila drugih institucija. Poslednje poglavlje ovih pravila ureÄ‘uje ubrzan postupak, postupak koji se primenjuje za svaki spor kada je vrednost istog ispod 100.000,00 evra.
PREDNOSTI ARBITRAŽE
Arbitraža je jedan od alternativnih i efikasnih načina za rešavanje sporova. Preduzeća, i ne samo ona, su zainteresovana za brzo i nebirokratsko rešavanje sporova.
Arbitraža je postupak koji u današnjici globalno prevladava u sporovima izmeÄ‘u preduzeća. Najkomplikovaniji i sporovi najveće vrednosti se rešavaju u arbitražnim tribunalima širom sveta.
Arbitražni postupak je transparentan i pruža sredstva kontrole nad postupkom za stranke. Postupak je predviđen pravilima arbitraže, dok se o trajanju, izvođenju dokaza odlučuje uz saglasnost obe strane u sporu.
Glavnim prednostima arbitraže nad državnim sudovima se smatraju: (i) fleksibilnost; (ii) efikasnost u pogledu vremena i troškova; (iii) pravosnažnost arbitražne odluke i (iv) poverljivost postupka i odluka.
DELOKRUG ARBITRAŽE,
Na osnovu člana 5. stav 2. Zakona br. 02/L-75 "o arbitraži", svi sporovi u vezi sa građansko-pravnim i privredno-pravnim potraživanjima mogu biti predmet arbitraže, osim ako je zakonom zabranjeno.
U vezi sa Zakonom br. 03/L-006 "o parničnom postupku", sporovi u kojima državni sudovi imaju isključivu predmetnu i teritorijalnu nadležnost su: (i) sporovi iz porodičnih odnosa; (ii) sporovi o nepokretnim stvarima; (iii) stečajni sporovi i (iv) sporovi u vezi vazduhoplova.
Stoga, ne postoji nikakva zakonska prepreka da se sporovi izmeÄ‘u osiguravajućih društava i nosilaca polisa ne rešavaju na arbitraži i usled navedenog osiguravajuća društva mogu ugovoriti arbitražu kao forum za rešavanje nesporazuma u pogledu njihovih ugovornih i van ugovornih odnosa.
Publikuar më 29.12.2017

Aktivinosti