Mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar -...

Mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar -...

Qëllimi i studimit është të hulumtojë situatën aktuale të bizneseve në gjetjen e fuqisë punëtore sipas nevojave të biznesit të ndërmarrjeve në të njëjtën kohë sfidat me të cilat ballafaqohen. Rëndësi e veçantë i jepet edhe kërkesave të bizneseve për të ardhmen në mënyrë që institucionet arsimore dhe politika e pergjithshme arsimore të shkojë në atë drejtim që të jetë në linjë me këto kërkesa biznesore.

Hulumtimi ka pasur për qëllim të vlerësojë ndikimin e arsimit profesional në angazhimin dhe pjesëmarrjen e suksesshme të punëtorëve në procesin e punës, në realizimin e objektivave dhe detyrave konform vendit të punës.
Gjithashtu, hulumtimi pati qëllim të evidentojë edhe nivelin e kënaqshmërisë së ndërmarrjeve me kuadrin aktual të punëtorëve dhe mundësitë e krijimit të vendeve të punës nga ato ndërmarrje për ata kandidatë që do të jenë të përgatitur sipas nevojave dhe profilit të ndërmarrjes.

Hulumtinin mund ta shkarkoni këtu.

Publikuar më 26.01.2018