Ligji i OEK

Ligji i OEK

Oda Ekonomike e Kosovës në pajtim me dispozitat e  ligjit për Odën Ekonomike të Kosovës Nr. 2004/7 është organizatë profesionale jo-fitimprurëse, subjekt juridik i pavarur dhe organizatë e biznesit të të gjitha subjekteve juridike të angazhuara në aktivitete ekonomike të themeluara  në territorin e Republikës së Kosovës që dëshirojnë të jenë anëtare të Odës.

Për më shumë rreth ligjit të OEK-ut, shkarkoni në linkun e më poshtëm:

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2475

 

Publikuar më 10.01.2018