Këshilli mbikqyrës

Këshilli mbikqyrës

Këshilli Mbikëqyrës i Odës ka kryetarin dhe 4 anëtarë (gjithsej 5 anëtarë) që zgjidhen  nga radhët e përfaqësuesve të anëtarëve të Odës.
Këshilli Mbikëqyrës kontrollon veprimtarinë financiare dhe materiale të Odës dhe për gjendjen e konstatuar e njofton Kuvendin e Odës së paku njëherë në vit dhe Këshillin Drejtues të Odës së paku 2 herë në vit.
Këshilli Mbikëqyrës është i obliguar së paku njëherë në vit të zbatojë procedurën e auditimit nga një shoqatë e pavarur për auditim.

Listën e anëtareve te këshillit mbikëqyrës mund ta shkarkoni këtu.

Rregullore e punës së këshillit mbikëqyrës të Odës Ekonomike të Kosovës mund ta shkarkoni këtu.

Vendimet e Këshilli Mbikëqyrës  mund ti shkarkoni këtu.

Publikuar më 12.01.2018