Këshilli drejtues

Këshilli drejtues

Këshilli Drejtues i Odës përbëhet nga 17 anëtarë. Kryetari i Odës, njëkohësisht është dhe  anëtarë i Këshillit Drejtues sipas pozitës. 

Këshilli Drejtues i Odës ka këto kompetenca:
• Shqyrton dhe miraton projektin e materialeve dhe të vendimeve për Kuvendin e Odës;
• Merr vendime për realizimin e programeve të punës dhe zbatimin e vendimeve të tjera të Kuvendit;
• Emëron përfaqësuesit e Odës në institucionet, në të cilat Oda delegon përfaqësuesit e saj sipas dispozitave të veçanta;
• I propozon Kuvendit zgjedhjen-emërimin e auditorit të Brendshëm;
• Emëron komisione të përhershme dhe komisione të përkohshme;
• Miraton aktet e përgjithshme të Odës, të cilat nuk bien ndesh me kompetenca të Kuvendit;
• Vendos për hapjen e përfaqësive ekonomike në botë;
• Merr vendime për çështje të tjera në pajtim me Statutin e Odës.

Listën e anëtareve te këshillit drejtues mund shkarkoni këtu.

Rregulloren mbi mënyren e punës së këshillit drejtues të Odës Ekonomike të Kosovës mund ta shkarkoni këtu.

Vendimet e Këshilli Drejtues  mund ti shkarkoni këtu.

Publikuar më 29.12.2017