Buletini mujor - Gusht 2022

Buletini mujor - Gusht 2022

Oda Ekonomike e Kosovës ka përpiluar buletinin mujor me të dhënat ekonomike në vendin tonë, duke përfshirë statistikat e Bruto Produktit Vendor për tremujorin e dytë të vitit 2022, statistikat tregtare eksport-import me vendet e BE-së si dhe vendet tjera nga bota, Indeksin e Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit (IHÇK) si dhe tregues të tjerë që pasqyrojnë gjendjen ekonomike në Kosovë.

Buletini mujor me statistikat ekonomike - Gusht 2022

Publikuar më 11.10.2022