MENAXHIMI I SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË

MENAXHIMI I SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË

Në kontinuitetin e aktiviteteve të saja, OEK organizoj me sukses trajnimin me temë
“MENAXHIMI I SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË”

 

Organizimi i këtij trajnimi ishte si rezultat i nevojave dhe kërkesave nga kompanitë e sektorëve të ndryshëm. Prandaj, Oda Ekonomike e Kosovës morri inciativë që të organizojë trajnimin me këtë temë.

Ndër modulet më të rëndësishme që u diskutuan dhe kishin mundësi të njoftoheshin kandidatët me to, ishin: 


Pse na duhet SSHP-ja?

Korniza Institucionale e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë në Kosovë;

Aspektete rregullative të SSHP-së;

Vleresimi i Rriskut – Aspektet Ligjore;

Konceptet e SSHP-së;

Procesi i vlerësimit të rriskut;

Problemet me te cilat ballafaqohen operatoret ekonomik në implementimin e Ligjit për SSHP;

Përgatitja e dokumentit të vlerësimit të rreziqeve në përgjithësi dhe fazat;

Dokumenti i vlerësimit të rriskut;         

Të rastit (Tema/Raste nga kompani të ndryshme).

 

 

Ndërsa, të gjithë kandidatëve pjesëmarrës ju dëshirojmë sukese të mëtutjeshme!

Publikuar më 29.06.2018