“MENAXHIMI I SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË”

“MENAXHIMI I SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË”

OBJEKTIVI I TRAJNIMIT:

 

Objektivi i këtij trajnimi është që të fitohen njohuri themelore mbi aspektet ligjore të SSHP,

përfshirë edhe vlerësimin e riskut në përputhje me ligjet dhe rregullore të Kosovës.

 

 

 

TEMAT E DISKUTIMIT:

 

 

ü  Qëllimi i Trajnimit dhe njoftimi me aspektet ligjore;

ü  Pse duhet SSHP?

ü  Korniza Institucionale e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë në Kosovë;

ü  Problemet me te cilat ballafaqohen operatoret ekonomik në implementimin e Ligjit për SSHP;

ü  Përgatitja e dokumentit të vlerësimit të rreziqeve në përgjithësi dhe fazat.

ü  Të rastit (Tema/Raste nga kompani të ndryshme).

 

 

GRUPET E INTERESIT

 

ü  Të gjitha kompanitë nga sektori privat dhe publik;

ü  Pronarë të bizneseve të vogla ose të mesme që janë të ngarkuar për SSHP;

ü  Menaxher të bizneseve të mëdha që janë të ngarkuar për SSHP;

ü  Persona tjerë që i lidhin interesa në fushën e SSHP;

ü  Stundent apo të punësuar tjerë që janë të interesuar për këtë fushë.

 

 

TË DHËNAT TJERA

 

Vendi i mbajtjes së trajnimit: Oda Ekonomike e Kosovës, Nëna Terezë, Nr. 20 – Prishtinë

 

Trajner: Muhamet Hamiti dhe Ramadan Basha, ekspertë të licencuar për SSHP

 

Data e trajnimit: 26 -27 Qershor, 2018

Ora: 09:00 – 15:30 h

Çmimi: 140 Euro/për person

 

SI TË APLIKONI?

 

Aplikimin mund ta bëni përmes: https://goo.gl/forms/xtl7EwZWuNWnOFHH2

 

Për informata të tjera mund të kontaktoni në nr. e tel. 045 671 444

Publikuar më 12.06.2018