100% podrška poslovne zajednice za carinsku taksu na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine

100% podrška poslovne zajednice za carinsku taksu na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine

Privredna komora Kosova održala je  danas informativni sastanak sa preduzećima  iz različitih sektora, u vezi sa odlukom Vlade Kosova o uvođenju takse od 100% na uvoz proizvoda iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Ostavivši po strani lične ekonomske interese, poslovna zajednica zajednički podržava vladinu odluku, dajući veću pažnju ukupnom državnom interesu.


Međutim, kako bi koliko-toliko  olakšale svoju poslovnu aktivnost, preduzeća pogođena ovim porezom traže razjašnjenje vremenskog roka ove odluke i detaljne informacije o pratećim procesima.

Štaviše, preduzeća izražavaju potrebu za boljom među-institucionalnom koordinacijom za klasifikaciju međunarodnih brendova, robe koja se nalazi u carinskim skladištima i državnim politikama za podršku domaćim proizvodima.

 

U nastavku je govor predsednika, g. Berat Rukiqi, o stavu Privredne komore za porez od 100% .

 

"Na osnovu opštih principa iz  preambule Sporazuma „CEFTA“, uključujući ponovnu potvrdu država članica za pluralističku demokratiju zasnovanu na vladavini prava, ljudskim pravima i osnovnim slobodama; pozivajući se na propuste svih međunarodnih mehanizama u rešavanju kršenja međunarodnih sporazuma zemalja članica CEFTA, posebno od Srbije i Bosne i Hercegovine;

Na osnovu pretpostavke da  slobodna trgovina ima smisla samo kada se razvija na ravnopravnim, fer i uslovima uzajamnog poštovanja; na osnovu državnog intresa u jačanju međunarodne subjektivnosti, kao jednog od preduslova za političku i ekonomsku stabilnost, PKK podržava odluku o merama trgovinske politike za proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, kao neizbežnog sredstva za implementaciju sporazuma CEFTA, sprovođenje bilateralnih sporazuma sa Srbijom i poštovanje osnovnih sloboda, uključujući slobodno kretanje ljudi, roba i usluga.

Da bi ova odluka stvorila ekonomski uticaj, bez kršenja međunarodnih sporazuma, te i da bi bila održiva, mora poštovati zakone i politike kojima se uređuju trgovinski aspekti, uključujući i zakon o zaštitnim merama i odredbama o nepoštenim trgovačkim praksama. Da bi se smanjio bilo kakav negativan uticaj na tržište, Privredna komora Kosova povećala je komunikaciju sa važnim međunarodnim preduzećima i partnerima, kako bi stvorila alternative za hitno i dugoročno snabdevanje. Takođe, uskoro ćemo izaći sa konkretnim preporukama za ekonomsku preorijentaciju, koja će nam omogućiti da budemo konkurentniji sa našim proizvodima i zadovoljimo potrebe tržišta sa proizvodima iz zemalja s kojima imamo zdravih ekonomskih i političkih odnosa“.

Publikuar më 27.11.2018