Titulli këtu

Titulli këtu

Qëllimi i studimit është të hulumtojë situatën aktuale të bizneseve në gjetjen e fuqisë punëtore sipas nevojave të biznesit të ndërmarrjeve në të njëjtën kohë sfidat me të cilat ballafaqohen. Rëndësi e veçantë i jepet edhe kërkesave të bizneseve për të ardhmen në mënyrë që institucionet arsimore dhe politika e pergjithshme arsimore të shkojë në atë drejtim që të jetë në linjë me këto kërkesa biznesore.
Hulumtimi ka pasur për qëllim të vlerësojë ndikimin e arsimit profesional në angazhimin dhe
pjesëmarrjen e suksesshme të punëtorëve në procesin e punës, në realizimin e objektivave dhe detyrave konform vendit të punës.
Gjithashtu, hulumtimi pati qëllim të evidentojë edhe nivelin e kënaqshmërisë së ndërmarrjeve me kuadrin aktual të punëtorëve dhe mundësitë e krijimit të vendeve të punës nga ato ndërmarrje për ata kandidatë që do të jenë të përgatitur sipas nevojave dhe profilit të ndërmarrjes.
Mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar - sfidë për bizneset

Hulumtimin mund ta shkarkon këtu.

Publikuar më 23.01.2018