K O N K U R S

K O N K U R S

Pozita:  Një(1) Drejtor  në Njësinë Rajonale në Prizren.

Kohëzgjatja e kontratës: Me një periudhë kohore prej një (1) viti (me mundësi vazhdimi).
Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive:

Të menaxhoi me aktivitetin e Njësisë Rajonale (NJR).

Të bashkëpunoi me Komunat dhe Institucionet që përkrahin bizneset në Rajon.
Të promovojë shërbimet e OEK-ut në nivel Rajonal.
Të bashkëpunoj me Kryetarin e Këshillit Drejtues të Njësisë Rajonale.
Të mbajë raporte të mira me bizneset anëtare të OEK dhe Institucione Rajonale.
Të realizoj aktivitetin e Njësisë Rajonale dhe rrisë performancen e sajë.
Të organizoi mbledhëjet e KD.të Njësisë Rajonale në Rajon.
Të përpiloj Planin vjetor të punës,financave dhe aktiviteteve të NJR .
Të bëjë raporte javore, mujore të realizimit te Planit të aktiviteteve.
Të bëjë rishikimin e Planit të aktivitetit pas gjashtëmujorit të parë.
Të punoi në  rritjen e anëtarësisë me anëtar të rinjë në OEK.
Të kryej edhe punë të tjera sipas urdhrit të stafit menaxhues  konform Statutit dhe Ligjit të OEK.
 I përgjigjet Sekretarit të Përgjithshëm të OEK

 

Shkathtësitë, aftësitë dhe karakteristikat tjera:

Të ofrojë dëshmi të punës profesionale

Gatishmëri për punë ekipore, në stres dhe orar fleksibil,

Të punojë i pavarur në përmbushjen e detyrave të dhëna.

 

 

Për vend të lirë pune:

Pozita: Zyrtar/e  për administratë.
Vendi i  punës:  Oda Ekonomike e Kosovës                
Kohëzgjatja e kontratës: Me një periudhë provuese prej 1  viti (me mundësi vazhdimi)
 

Detyrat dhe Përgjegjësitë

Organizon punët administrative të kabinetit te Kryetarit  dhe Sekretarit të Përgjithshëm të OEK-ut,
Përgjegjëse për protokolin,
Organizimi dhe koordinimi i takimeve te nivelit te larte,
Pjesëmarrje ne takimet e Kryetarit dhe Sekretarit të Përgjithshëm me delegacione te ndryshme si dhe takimet  e rëndësishme te nivelit te larte,
Si dhe të gjitha punët nga fushë veprimi i  kabinetit të Kryetarit dhe Sekretarit të OEK-ut.

 

Shkathtësitë, aftësitë dhe karakteristikat tjera:

Të ofrojë dëshmi të punës profesionale,

Gatishmëri për punë ekipore, në stres dhe orar fleksibil,

Të punojë i pavarur në përmbushjen e detyrave të dhëna.

 

Kualifikimet që kërkohen:

Të ketë të kryer së paku Fakultetin (katërvjeçar) apo master.

Njohuri të punës me kompjuter, e domosdoshme,
Kualifikimet plotësuese profesionale, kanë përparësi.

 

 

 

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV në email adresën: Fatmire.shala@oek-kcc.org, deri më datën 21.02.2019.

 

Kandidatët e seleksionuar do të kontaktohen për intervistë.

 

 

Kualifikimet që kërkohen:

Te ketë të kryer ndonjë nga fakultetet relevante për kryerjen e obligimeve të punës,
Të dërgoi një CV-i dhe letër motivuese,
Të hartoi një plan zhvillimi të Njësisë Rajonale,

Njohuri të punës me kompjuter, e domosdoshme,
Kualifikimet plotësuese profesionale, kanë përparësi.
Njohja e gjuhës angleze dhe gjuhëve tjera është përparësi.
Përparësi kanë aplikuesit nga rajoni përkatës.

 

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV në email adresën: Fatmire.shala@oek-kcc.org, deri më datën 14.02.2019.

 

Kandidatët e seleksionuar do të kontaktohen për intervistë.

Publikuar më 07.02.2019