DEPARTAMENTI PËR ADMINISTRATË, FINANCA DHE TEKNOLOGJI INFORMATIVE

DEPARTAMENTI PËR ADMINISTRATË, FINANCA DHE TEKNOLOGJI INFORMATIVE

Departamenti i Administratës, Financave dhe TI, në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, e menaxhon drejtori i cili i përgjigjet Sekretarit të Përgjithshëm të OEK, ka këto obligime dhe përgjejgjësi:

Të krijojë një administratë profesionale dhe funksionale që i përgjigjet nevojave të OEK;
Bënë menaxhimin dhe përkujdesjen për resurset humane,pasuritë e luajtëshme dhe të paluajtëshme;
Përkujdeset për ngritjen profesionale të personelit,organizimin dhe bashkërenditjen e pjesëmarrjes në trajnime të ndryshme në funksion të ngritëjes së cilësisë;
Përkujdeset për menaxhimin e buxhetit dhe financave të OEK;
Merret memenaxhimin e administratës në përgjithësi,rregullësinë e respektimit të orarit të punës,funksionimin e Ti dhe shërbimit teknik;
Bënë zhvillimin e marketingut dhe promovimin e shërbimeve të OEK.
Departamenti është i organizuar si mëposhtë:

Zyrat:

 • Zyra e administratës dhe burimeve njerzore;
 • Zyra e financave dhe prokurimit;
 • Zyra e sherbimeve të përgjithëshme dhe TI;
 • Zyra për promovime,marketing dhe anëtarësi;

 

Zyra për administratë dhe burime njerzore :

 • Menaxhon administratën e përgjithshme të OEK;
 • Kujdeset për reformimin e administratës,ngritëjen profesionale dhe performance e stafit;
 • Harton organogramin e OEK;
 • Harton aktet normative dhe rregulloret e punës;
 • Monitoron zbatimin e politikave të personelit përfshirë vlerësimin dhe klasifikimin e punëve, plotësimin e vendeve vakante sipas përgatitjeve të veqanta profesionale dhe eksperiencave në marrëveshje me departamentet dhe zyrat përkatëse të OEK;
 • Asiston në procedurat për përzgjedhjen, rekrutimin dhe punësimin e personelit për nevoja të OEK;
 • Menaxhon pranimin e praktikantëve verifikon aftesitë e krijuara si dhe lëshon dokumente perkatëse mbi kryerjen e praktikës në punë pranë OEK;
 • Monitoron zbatimin e realizimit të kohës sëpunës për zbatimin e orarit te punës për çdo punonjës, kujdeset për ofrimin dhe mirëmbajtjen e listave për hyrjedaljet e nënpunësve nga puna;
 • Në fund të çdo muaji kërkon raporte për vijueshmerinë në punë nga drejtorët e departamenteve të OEK,për llogaritjen e pagave;
 • Përgatit përimplementimin e akteve ligjore dhe nënligjore të cilat kanë të bëjnë me mardhënien e punës duke përfshirë dhe kodin e mirësjelljes dhe funksionimin e institucionit të OEK;
 • Informon anëtrësinë me aktet ligjore dhe nënligjore të cilat vijnë për shqyrtim publik në OEK;
 • Përgatitë propozim ndryshimet ligjore që vijnë për diskutim publik në OEK ;

 

Zyra e financave dhe prokurimit:

 • Mbanë evidencat e kontabilitetit financiar dhe material të OEK;
 • Përgatit planin buxhetor vjetor të shpenzimeve dhe të hyrave;
 • Përgatit analiza të ndryshme mbi gjendjen financiare të cilat cilat ndërlidhen me buxhetin e OEK;
 • Ështe përgjegjës për kontrollin dhe inventarizim të përgjithshëm të mjeteve kryesore;
 • Monitoron kontabilitetin dhe financat e OEK;
 • Menaxhon urdhërblerjet dhe urdhërpagesat për të gjitha detyrimet ndaj furnitorëve;
 • Menaxhon dhe udhëheq proceduart ligjore të prokurimit në OEK;
 • Përgatitë raporte për paga, ndalesat dhe veprimet tjera të nevojshme lidhur me pagat e të punësuarve;
 • Monitoronanënfinanciarepërtëgjithashërbimetdheaktivitetet e OEK;
 • Kryen punë tjera të nevojshme, që perputhen me aktivitete e departamentit;
 • Përkujdeset lidhur me procedurat e auditimit financiar vjetor;
 • Raporton sipas nevoje në bazaditore dhe javore te drejtori i departamentit;

Zyra e shërbimeve të përgjithshme dhe TI :

 • Menaxhon objektet dhe hapsirat e punës së OEK;
 • Menaxhon dhe monitoron përdorimin e automjeteve të OEK;
 • Është përgjegjës për sigurimin e pronës dhe objekteve të OEK;
 • Kontrollon perkthimet dhe lektorimet e OEK-ut;
 • Është përgjegjës për rsektorin e TI, rregullsinë dhe funksionalizimn e webfaqes së OEK;
 • Menaxhon mirëmbajtjen e rrjetit dhe paisjeve të TI;
 • Mirëmbanë përditshmërishtë webfaqet e OEK;

Zyra e promovimit,marketingut dhe anëatrsisë:

 • Menaxhon promovimin e shërbimeve dhe aktiviteteve të OEK;
 • Përgatitë dhe menaxhon pjesëmrrjen e stafit në trajnime;
 • Promovon organizimin e panaireve mbrenda dhe jashtë vendit;
 • Përkujdeset për organizimin e klubit të biznesve;
 • Përkujdeset përorganizimin e klubit të investitorëve;
 • Përkujdeset për nxjerrjn e ngazet ës për biznes;
 • Përgatitë material promovuese dhe të marketing për shërbimet e OEK;
 • Përkujdeset përplasimin e informatave dhe aktiviteteve të OEK në webfaqen ;
Rrustem Abiti - Drejtor
Email: rrustem.abiti@oek-kcc.org
Nr.Tel: +37745597000
Publikuar më 22.01.2018