Shërbimet e pakos së nivelit bazë të anëtarësisë

Shërbimet e pakos së nivelit bazë të anëtarësisë

Certifikata  e anëtarësisë në OEK;
Referenca për vizë biznesore ;
Informim për pjesëmarrje në panairet vendore dhe ndërkombëtare të organizuara nga OEK;
Përkrahja administrative dhe logjistike për organizimin e mbledhjeve të shoqatave sektoriale .
Informim për takimet  B2B  me bizneset  sektoriale brenda dhe jashtë Kosovës;
Informim mbi ndryshimet ne legjislacionin ekonomik;
Pjesëmarrja ne panairet e organizuara nga OEK me zbritje prej   5 %;
Pjesëmarrja  ne trajnimet e organizuara ekskluzivisht nga OEK me zbritje prej 10 %;
Letër reference të anëtarësisë;
Informata mbi pasqyrën  e lajmeve të përgjithshme nga ekonomia vendore dhe ndërkombëtare;

Aplikacioni për anëtarësim mund ta shkarkoni këtu.