FTESË PËR TRAJNIM

FTESË PËR TRAJNIM

Ju njoftojmë se ODA EKONOMIKE E KOSOVËS në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, Ambientit, Planifikimit hapësinor dhe Infrastrukturës organizon trajnimin për:

,, PYETËS TË DREJTIMIT”

Kushtet e përgjithshme për pjesëmarrje në trajnim për pyetësit të drejtimit janë si më poshtë:

1. Të ketë diplomën të nivelit Bachelor nga lëmi i komunikacionit; ( e noterizuar)

2. Të ketë patentë shoferin së paku pesë (5) vite;

3. Çertifikata e mjekut;

4. Të mos jetë i dënuar për vepër penale më shumë se gjashtë (6) muaj burgim,

me vendim gjyqësor të formës së prerë;

5. Në tri (3) vitet e fundit ai ose ndonjë anëtar i familjes së ngushtë të tij të mos

ketë qenë i angazhuar në çfarëdo funksioni në autoshkollë.

Vendi i mbajtjes së trajnimit: Oda Ekonomike e Kosovës

Data e trajnimit: Me rastin e formimit të grupit

SI TË APLIKONI?

Aplikimin mund ta bëni tek Oda Ekonomike e Kosovës, zyre nr. 21.

Dokumentacioni i pa plotësuar nuk pranohet.

Publikuar më 01.12.2022