K O N K U R S: Një (1) Asistent për logjistikë

K O N K U R S: Një (1) Asistent për logjistikë

ODA EKONOMIKE  E KOSOVËS, SHPALLË

K O N K U R S

 

Për plotësimin e vendit të punës në OEK:

 

Pozita:   Një (1) Asistent për logjistikë

Kohëzgjatja e kontratës: Me një periudhë provuese prej 6 muaj (me mundësi vazhdimi)
 

Përgjegjës për kryerjen e këtyre punëve:

Të kryej punët e asistenti për logjistikë;
Të kujdeset për sigurimin e artikujve të nevojshëm për punë në byfe, mirëmbajtjen e pastërtisë, mbajtjen e rregullit në byfe si dhe ruajtjen e mjeteve kryesore të punës dhe inventarit të imët të byfesë;
Të shërbejë me pije të ngrohta dhe të ftohta për nevojat e punëtorëve të OEK-ut dhe organeve të OEK;

Të kryej edhe punë të tjera në bazë të Statutit, ti përgjigjet Sekretarit të Përgjithshëm të OEK-ut dhe Drejtorit të Departamentit.

 

 

Kualifikimet që kërkohen:

Të ketë së paku diplomën e shkollës se meseme.
Të ofrojë dëshmi të punës,
Gatishmëri për punë ekipore, në stres dhe orar fleksibil,

 

 

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV në email adresën: Fatmire.shala@oek-kcc.org, deri më datën 25.07.2022.

 

Kandidatët e seleksionuar do të kontaktohen për intervistë.

 

Publikuar më 18.07.2022