Digjitalizimi i bizneseve në Kosovë

Digjitalizimi i bizneseve në Kosovë

Ky raport është përpiluar në kuadër të përpjekjeve të Odës Ekonomike së Kosovës (OEK) për të mbështetur
anëtarët e saj për t’u ballafaquar më mirë me transformimin digjital në Kosovë. Ai ishte bashkëfinancuar nga
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit “Krijimi i punësimit përmes promovimit të eksportit” (GiZ
CETEP). Gjithashtu duam ta falënderojmë ekipin e ekspertëve ndërkombëtar dhe vendas, dhe ekipin e Odës
për tërë punën e bërë në realizimin e këtij studimi në periudhë kaq të shkurtër kohore.

Shkarkoni Digjitalizimi i bizneseve në Kosovë.

Download Digitalization of Businesses in Kosovo.

Publikuar më 30.06.2020