Edhe një trajnim përfundon me sukses, me temë  “PËRPILIMI DHE ANALIZA E PASQYRAVE FINANCIARE”

Edhe një trajnim përfundon me sukses, me temë “PËRPILIMI DHE ANALIZA E PASQYRAVE FINANCIARE”

Duke u bazuar në nevojat dhe kërkesat e tregut të punës, Oda Ekonomike e Kosovës morri inciativë që të organizoi trajnimin me temë, “PËRPILIMI DHE ANALIZA E PASQYRAVE FINANCIARE”.

Ndër temat më të rëndësishme që u diskutuan ishin:

- Raportimi financiar sipas standardeve ndërkombëtare dhe nevojave të ATK-së;

- Koeficientët financiar (matja e anëve të forta / dobëta të ndërmarrjes);

- Përzgjedhja e këshillimit financiar profesional, parakusht për sukses në biznes;

- Këshilla kundër mashtrimit;

- Përdorimi i teknologjisë në raportim financiar - sfidat dhe mundësitë.

 

Ndërsa, të gjithë pjesëmarrësve ju dëshirojmë sukese të mëtutjeshme!

Publikuar më 11.05.2018